IMGIMGIMGIMG

Lịch trình

Thời gian
Nội dung chương trình

Thứ 7 | 16.04.2022

Sáng

Văn nghệ sinh viên

Văn nghệ sinh viên

NTT trình diễn

Giao lưu với KOL

Văn nghệ sinh viên

Văn nghệ sinh viên

Quiz show

Chiều

Văn nghệ sinh viên

Văn nghệ sinh viên

NTT trình diễn

Giao lưu với KOL

Văn nghệ sinh viên

Giao lưu với KOL

Quiz show

Chủ nhật | 17.04.2022

Sáng

Văn nghệ sinh viên

Văn nghệ sinh viên

NTT trình diễn

Văn nghệ sinh viên

NTT trình diễn

Văn nghệ sinh viên

Quiz Show

Chiều

Văn nghệ sinh viên

Văn nghệ sinh viên

NTT trình diễn

Giao lưu với KOL

Văn nghệ sinh viên

Văn nghệ sinh viên

Quiz Show

Văn nghệ sinh viên